تاریخ امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت1400

قوانین مدرسه

1- به موقع در مدرسه حاضر شده و تأخیر ورود نداشته باشید.

2- بدون اطلاع و موافقت مسئولین مدرسه از واحد آموزشی خارج نشوید.

3- در مراسم صبحگاهی حضور یافته و اجرای آن رامحترم بشمارید.

4- از پوشیدن لباس های نامناسب و خلاف شئون دانش آموزی در داخل و خارج از مدرسه اجتناب نموده و در این موارد تابع مقررات تربیتی مدرسه باشید.

5- وضعیت ظاهری شما از نظررعایت سادگی در فرم و رنگ لباس مطابق با ضوابط باشد.

6- سادگی و نظافت را رعایت و از حمل و استفاده از اشیای زینتی در داخل مدرسه اکیدا خودداری نمایید.

7- با سایر دانش آموزان با احترام و خلق و خوی اسلامی برخوردنمایید.

8- رعایت احترام کامل را نسبت به اولیا و معلمان مدرسه نموده ، دستوراتی که در زمینه های آموزشی -پرورشی و تربیتی براساس آیین نامه داخلی و یا براساس دستورالعمل های صادره ادارات آموزش و پرورش مربوطه ابلاغ نماید، اجرانمایید.

9- در حفظ ساختمان و تجهیزات مدرسه کوشش نموده و هرگونه زیانی که در این رابطه از سوی شما متوجه واحد آموزشی شود جبران نمایید.(تشخیص تقصیر با مسئولین مدرسه است)

10- مسئول حفظ اموال و وسایل و ملزومات خود باشید.

11- در صورتی که به دلیل بیماری و یا هردلیل دیگر قادر به حضور در کلاس درس نبودید بلافاصله مسئول مدرسه را آگاه ساخته و در اولین روز حضور گواهی مورد تایید در مورد علت غیبت خود را ارائه نمایید.(طبق آیین نامه انضباطی مدارس، تشخیص عذر موجه با مدیرمدرسه است)

12- در صورتیکه وضع اخلاقی، رفتاری، انضباطی و پیشرفت درسی شمابا مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه منطبق نباشدبه اولیای مدرسه اختیار می دهید تا طبق آیین نامه انضباطی مدارس یکی از اقدامات زیر را مبذول دارند:

الف: اخطار شفاهی و خصوصی       ب: اخطارکتبی و یا درج در پرونده تحصیلی

ج: تغییرکلاس در صورت امکان     

د: اخراج موقت از مدرسه حداکثر 2 روز با درج در پرونده و با اطلاع کتبی و قبلی به ولی دانش آموز

ه: تغییر محل تحصیل با معرفی به اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط

و: محرومیت از تحصیل در مدارس روزانه و شبانه منطقه مربوط

14- آرایش کردن و به همراه داشتن موبایل اکیداً ممنوع می باشد.